کد مطلب : 61590 / تاریخ ثبت : 1397/05/07 13:07

زوج نیکوکار البرزی بند از پای 13 مرد زندانی گشودند

زوج نیکوکار البرزی در شب میلاد امام ھشتم ضامن بدھی 13 مرد زندانی شدند و با دستانی پرسخاوت، نامه آزادی زندانیان بدھکار را امضا کردند."ر.ف" و همسرش سیده "م.ح" ھمچنین با اطلاع از سرگذشت غم انگیز مادری 64 ساله که در یکی از روزنامه های سراسری منتشر شد و به خاطر بدھی در آستانه رفتن به زندان بود، بخشی از بدھی او را نیز پرداخت کرده و مانع از بازداشت این مادر سالخورده شدند.

" ر.ف" مرد نیکوکار البرزی که تاکنون آزادی صدھا زندانی بدھکار را در کارنامه اش به ثبت رسانده و در شب عروسی دخترش نیز با پرداخت دیه، جان یک جوان اعدامی را پای چوبه دار خرید، این بار نیز با پرداخت 100 میلیون تومان ھدیه به پیشگاه امام ھشتم، کام 13 زندانی ناامید و گرفتار را شیرین کرد و خاطرهای خوش برای آنھایی به یادگار گذاشت که در کنج سلول تنھایی با ھر نفس خدا را صدا میزنند و در ایستگاه پایانی زندگی ھنوز به معجزه امیدوارند.
 
نیکوکار بی ادعای البرزی در مورد انگیزه اش گفت: قلبم مطمئن از این بخشش است. لحظه ای تردید ندارم که با خدای خویش معامله میکنم. در طول این سالھا ھیچوقت شناختی از این زندانیان نداشته ام و برایم مھم نیست در کدام شھر تحمل کیفر میکنند. چراکه مفھوم آزادی در ھمه جا به یک معناست. رنج بیقراری کودکی محروم از سایه پرمھر پدر، زجر بی پناھی یک زن در غیاب ھمسر، عذاب زندانی شدن فرزند برای والدین تنگدستش و سایه شوم فقر و فلاکت بر سر خانوادهای گرفتار، فراتر از مرزھای جغرافیایی است و آرام و قرار را از ھر انسان مسئولیت پذیری می گیرد. نمیتوان زندگی بی دغدغه و خوابی خوش داشت مگر آنکه شادی را به قلب دردمند انسانی ناامید و چشم انتظار ھدیه کرد.
 
"ر.ف" با اعلام اینکه با ھمراھی ھمسرش سیده خانم تصمیم به راه اندازی و تأسیس مؤسسه ای به نام "فردوس برین" برای حمایت از اقشار بی بضاعت و آسیب پذیر گرفته اند، اظهار کرد: در سایه توجه پروردگار که کمک به انسان ھای درمانده را در سرنوشتم قرار داده، با اطمینان قلبی تصمیم به ھدفمند کردن کمکھای مالی ام گرفتم و به ھمین منظور آزادی زندانیان بدھکار، تأمین جھیزیه عروس، کمک ھای پزشکی به روستاھای محروم، حمایت از ایتام، شناسایی و استعدادیابی نخبگان مناطق دورافتاده و پرداخت ھزینه تحصیل و اعزام آنان به خارج از کشور را در اولویت قرار داده ام. 
 
زوج نیکوکار ضمن قدردانی از ھمراھی احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز و نگاه ویژه حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج اظھار کردند: خوشبختانه دستگاه قضایی البرز نسبت به آسیب ھای اجتماعی و معضلات شھری بموقع واکنش نشان می دھند و نه تنھا در برابر تخلفات بزھکاران بموقع ورود می کنند، بلکه در برابر نیازمندان و بی پناھان شھر نیز با تواضع و فروتنی حمایت میکنند. 
 
نیکوکاران سرمایه باارزش شھر ھستند 
صبح دیروز نماینده این زوج نیکوکار در دفتر دادستان مرکز استان البرز حاضر شد و با تاکید بر اینکه وی حاضر به بیان نام و هویت خود نیست، برای آزادی زندانیان جرایم عمد و غیرعمد که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدھی یا جزای نقدی در حبس به سر میبرند، اعلام آمادگی کرد. بدین ترتیب با ھماھنگی دادستان کرج، فھرستی از زندانیان تنگدست در اختیار زوج نیکوکار قرار گرفت.
 
حاجی رضا شاکرمی – دادستان عمومی و انقلاب استان البرز گفت: این زوج ھمواره به طور داوطلبانه برای آزادی زندانیان بدھکار پیشقدم میشوند. بی شک وجود با برکت آنان برای شھر کرج سرمایه ای با ارزش است.
 
موجی از شادی و شکر 
صدای خنده و گریه مردانی که مژده آزادیشان را از مددکار زندان شنیده اند، در واحد مددکاری زندان پیچیده است. امروز این مردان دربند، ھمه ھراس و دلھره ھایشان را به مردی سپردهاند که بی آنکه آنھا را بشناسد، دوستشان دارد و داشته ھایش را به پایشان ریخته است. ھرچند از ھویت مردی که گره از کارشان باز کرد، چیزی نمیدانند اما بی شک دعای خیرشان شادی آور زندگی اوست که گره از پای 13 مرد ناامید گشود و در ایستگاه آخر زندگی، به آنھا فرصت آغازی دوباره داد.
 
با حمایت "ر.ف" نیکوکار بی ادعای البرزی، مرد معلولی که به دلیل بدهی 10 میلیون تومانی به صاحبخانه اش بدهکار بود، مرد مستاجری که به خاطر نپرداختن 8 میلیون تومان اقساط وام روانه زندان شد، آشپز یک شرکت تولیدی که به پرداخت سه سکه طلا به ھمسرش روانه زندان شد، تخمه فروش دوره گردی که در حاشیه کرج زندگی می کرد و 4 میلیون تومان بدهی داشت، کارگر اخراجی معدن که با درخواست نفقه از سوی ھمسرش روبه رو شد و با پرداخت 4 میلیون تومان میتوانست آزاد شود، مردی که به اتهام قتل از مجازات قصاص نجات یافت اما به خاطر بدھی یک میلیون و 500 ھزار تومانی بار دیگر به زندان افتاده بود، در فهرست زندانیان آزاد شده قرار گرفتند.
 
همچنین مرد مستأجر که محکوم به 7 میلیون تومان دیه ناشی از تصادف خودرو بود، نوجوان یتیم 17 ساله ای که در کانون اصلاح و تربیت به اتهام ضرب و جرح همکلاسی اش به 7 میلیون تومان دیه محکوم بود، گچکار ساختمان که باید برای آزادی 7 میلیون تومان به مشتری بدهد، مرد 46 ساله ای که به خاطر تعمیر خانه اش 10 میلیون تومان بدھکار شد، یا زندانی قدیمی که به اتھام مواد مخدر 20 سال زندانی شد و یکی از فرزندانش بر اثر بیماری از دنیا رفت و بھزیستی سرپرستی فرزند دیگرش را پذیرفت و او باید برای رھایی از زندان 10 میلیون تومان مھریه به ھمسرش می پرداخت، پس از مدتها حبس به همت زوج نیکوکار آزاد شدند. کارگر ساختمان که سرپرستی مادر سالخورده اش را   بر عھده دارد و به خاطر 13 میلیون و 500 ھزار تومان کرایه خانه زندانی بود، کاسب ورشکسته 57 ساله نیز که به دلیل بدھی 7 میلیون تومانی از 4 ماه پیش در زندان به سر می برد نیز نامه آزادی خود را دریافت کردند.
 
آنچه از زندگی پرفراز و نشیب زندانیان بدھکار به تصویر کشیدیم، تنھا حکایتی کوتاه از لحظه ھای پرالتھاب گرفتارانی است که راز و نیازشان از پس دیوارھای سرد و سنگین زندان عبور میکند و ھمراه با نسیم در شھر می وزد. درود به ھمت نیکوکارانی که نمی گذارند در سایه بی مھری ھا، برگھای درخت زندگی زندانیان تنگدست، رنگ پاییزی به خود بگیرد.

.چاپ مطلب
زوج نیکوکار البرزی رهایی زندانیان
تعداد دفعات مشاهده شده : 758
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید